• welkom

  Wolf Bouwtekeningen is een bouwkundig ontwerp/tekenbureau dat zich bezig houdt met woningbouw en utiliteitsbouw in alle vormen.

  U overweegt een bestaande woning te kopen, maar deze is niet geheel afgestemd op uw wensen? En u wilt de verbouwmogelijkheden van de woning weten?

  Of u huidige woning voldoet niet geheel meer aan uw wensen, en u wilt weten wat de verbouwingmogelijkheden van de woning zijn ?

  Neem dan contact op.

  Mijn naam is Thomas Wolf.

  Als ZZP'er run ik een klein flexibel bureau in Ommen. Door deze kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak kan ik een hoge kwaliteit bieden voor een zeer gunstige prijs

  Ik werk voor: particulieren, bedrijven, aannemers/klussenbedrijven, architecten en makelaars en streef naar een eindresultaat dat aansluit bij de verwachting(en) van de opdrachtgever.

 • werkzaamheden

  De werkzaamheden van Wolf Bouwtekeningen omvatten onder meer;

  • Divers tekenwerk voor woningen en utiliteitsbouw

  • Ontwerp en advies

  • Bestaande toestand + opmeten

  • Programma van eisen

  • Gemeentelijk overleg

  • Het maken van bestekken

  • Aanbestedingen

  • Offertevergelijken

  • Daglichtberekeningen

  • Ventilatieberekeningen

  • EPC berekeningen

  • Constructie berekeningen

  • Bouwkundige begeleiding en controle

  • verkoopplattegronden

  Bij een verbouwing of aanbouw zijn bouwtekeningen van belang voor een goed en gestructureerd bouwproces. U legt van tevoren precies vast wat er veranderd gaat worden aan uw woning. Maar u heeft ook een contractstuk naar u aannemer, zodat hij precies weet wat hij maken moet. Een bouwtekening moet aan vele specifieke eisen voldoen en kan alleen worden gebruikt voor een vergunning als aan al deze eisen is voldaan.

  Vraag gerust geheel vrijblijvend een offerte aan.

 • Algemene voorwaarden

  Artikel 1: Algemeen

  In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder.

  a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

  b. Wolf Bouwtekeningen.

  Artikel 2: Toepasselijkheid.

  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wolf Bouwtekeningen en de opdrachtgever zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.

  2.2 Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met de Algemene Voorwaarden van het Wolf Bouwtekeningen in strijd zijn, zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Wolf Bouwtekeningen niet van toepassing.

  2.3 Indien een opdracht namens de opdrachtgever wordt verstrekt door en derde, dan staat die derde er voor in dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en aanvaardt, bij gebreke waarvan de derde aan voorwaarden is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever. In dat geval zijn zowel opdrachtgever als derde, jegens Wolf Bouwtekeningen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende.

  2.4 Naast deze Algemene Voorwaarden is ook de DNR-2011 van toepassing. Bij bepalingen in dit contract die afwijken van de DNR-2011 prevaleert dit contract.

  Artikel 3: Vrijwaring door opdrachtgever

  3.1 Opdrachtgever is verplicht Wolf Boutekeningen te vrijwaren voor alle afspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden van Wolf Bouwtekeningen.

  Artikel 4: Aansprakelijkheid van Wolf Bouwtekeningen

  4.1 Wolf Bouwtekeningen zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever behartigen en verricht zijn diensten naar beste weten en kunnen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan Wolf Bouwtekeningen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wolf Bouwtekeningen voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Wolf Bouwtekeningen, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Wolf Bouwtekeningen aansprakelijk voor deel van de schade. Dit beperkt zich tot een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van de opdracht en niet meer dan twee keer de aanneemsom met een maximum van €5.000,-.

  4.2 Wolf Bouwtekeningen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade vanwege door Wolf Bouwtekeningen ingeschakelde derden.

  4.3 Elke aansprakelijkheid van Wolf Bouwtekeningen vervalt door het verloop van twee jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is beλindigd.

  Artikel 5: Betaling

  5.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan vertien dagen na de factuurdatum.

  5.2 Na het verstrijken, van de in lid 6.1 gestelde termijn, is Wolf Bouwtekeningen gerechtigd vanaf de vervaldatum de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

  5.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Wolf Bouwtekeningen maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

  Artikel 6: Toepasselijk recht

  6.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Wolf Bouwtekeningen is het Nederlands recht van toepassing. Verschillen van mening tussen beide partijen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost wordt geacht een geschil te bestaan.

 • Privacy Policy

 • Wolf bouwtekeningen
  Van Reeuwijkstraat 48
  7731 EH Ommen

  Telefoon:06 20119096
  E-mail: info@wolfbouwtekeningen.nl

 • Lorem Ipsum